دلم برای قوم و خویشم در اهواز و اراک و تهران تنگ شده