جمع اضداد tag:http://safebook.mihanblog.com 2019-08-18T00:00:44+01:00 mihanblog.com ولی بدون لجاجت 2019-08-03T06:17:41+01:00 2019-08-03T06:17:41+01:00 tag:http://safebook.mihanblog.com/post/124 ذکاوت مُذَكِّر فارغ از حرف مردم، کشتی نوح خودت رو بساز اما عاری از لجاجت. فارغ از حرف مردم، کشتی نوح خودت رو بساز اما عاری از لجاجت. ]]>